آموزش و پرورش زیربنای تربیت نیروی انسانی است/ پرورش باید در مدارس بر آموزش مقدم شمرده شود

آموزش و پرورش زیربنای تربیت نیروی انسانی است/ پرورش باید در مدارس بر آموزش مقدم شمرده شود
دفاع مقدس

آموزش و پرورش زیربنای تربیت نیروی انسانی است/ پرورش باید در مدارس بر آموزش مقدم شمرده شود

دفاع مقدس
آموزش و پرورش زیربنای تربیت نیروی انسانی است/ پرورش باید در مدارس بر آموزش مقدم شمرده شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author