آموزش و پرورش حجیم و پرهزینه است/ ساختار‌های خارج مدرسه باید کوچک شود

آموزش و پرورش حجیم و پرهزینه است/ ساختار‌های خارج مدرسه باید کوچک شود
رکنا

آموزش و پرورش حجیم و پرهزینه است/ ساختار‌های خارج مدرسه باید کوچک شود

رکنا
آموزش و پرورش حجیم و پرهزینه است/ ساختار‌های خارج مدرسه باید کوچک شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author