آغاز ثبت نام ضمن خدمت جدید فعالیت های اردویی ۳۲ ساعت

آغاز ثبت نام ضمن خدمت جدید فعالیت های اردویی ۳۲ ساعت
مرکز برنامه ریزی #نیروی_انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی و همکاری #معاونت_پرورشی و فرهنگی ( اداره کل امور تربیتی و مشاوره ) دوره #ضمن_خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردوهای دانش آموزی با کد دوره۹۴۰۰۴۱۲۰ (۳۲ساعت) را به صورت #الکترونیکی برای تمام فرهنگیان ودر ۳ مرحله که بر اساس سرفصل […]

آغاز ثبت نام ضمن خدمت جدید فعالیت های اردویی ۳۲ ساعت

مرکز برنامه ریزی #نیروی_انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی و همکاری #معاونت_پرورشی و فرهنگی ( اداره کل امور تربیتی و مشاوره ) دوره #ضمن_خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردوهای دانش آموزی با کد دوره۹۴۰۰۴۱۲۰ (۳۲ساعت) را به صورت #الکترونیکی برای تمام فرهنگیان ودر ۳ مرحله که بر اساس سرفصل […]
آغاز ثبت نام ضمن خدمت جدید فعالیت های اردویی ۳۲ ساعت

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author