آغاز اعمال رتبه بندی حرفه ای در حقوق فرهنگیان و معلمان بازنشسته+سند

آغاز اعمال رتبه بندی حرفه ای در حقوق فرهنگیان و معلمان بازنشسته+سند

صندوق  بازنشستگی کشوری رسماً از 14 مرداد ، اعمال رتبه بندی حرفه ای را در حقوق بازنشستگی فرهنگیان محترم آغاز کرد.

آغاز اعمال رتبه بندی حرفه ای در حقوق فرهنگیان و معلمان بازنشسته+سند

(image)

صندوق  بازنشستگی کشوری رسماً از 14 مرداد ، اعمال رتبه بندی حرفه ای را در حقوق بازنشستگی فرهنگیان محترم آغاز کرد.

آغاز اعمال رتبه بندی حرفه ای در حقوق فرهنگیان و معلمان بازنشسته+سند

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author